top of page

Regler for udlejning af fritidshus

§

§ 40. En bolig i et sommerhusområde må bortset fra kortvarige ferieophold m.v. ikke anvendes til overnatning i perioden fra den 1. november til udgangen af februar, medmindre boligen blev anvendt til helårsbeboelse, da området blev udlagt til sommerhusområde, og retten til helårsbeboelse ikke senere er bortfaldet, jf. § 56, stk. 4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i stk. 1. En dispensation bortfalder ved ejerskifte, og når boligen ikke længere anvendes til helårsbeboelse.

Stk. 3. En bolig i et sommerhusområde kan uanset stk. 1 anvendes til kontinuerlig udlejning til skiftende brugeres korvarige ferieophold, når den samlede anvendelse i perioden ikke herved overstiger 9 uger.

Ændringen af planloven trådte i kraft den 15. juni 2017 og sikrer sommerhusejere en bedre mulighed

for helårsbeboelse og forlænger samtidig den periode, hvor man lovligt kan bebo et sommerhus, som

ikke har status som helårsbolig.

Forbuddet mod beboelse af sommerhuse i vinterperioden er opretholdt, men definitionen af ”vinterperioden”

er nu ændret. Tidligere løb vinterperioden fra den 1. oktober til den 31. marts. Denne periode løber nu fra den

1. november og til udgangen af februar. Dette giver sommerhusejere omtrent 8 uger mere, hvori de frit kan

bebo deres sommerhus. I vinterperioden er det fortsat tilladt at opholde sig i sommerhuset i kortere perioder,

eksempelvis i forbindelse med et weekendophold.

En anden markant ændring i planloven er reglerne om pensionisters mulighed for at benytte deres sommerhus

som helårsbolig. Tidligere indeholdt planloven krav om, at man som pensionist skulle have ejet sommerhuset i

8 år, før der kunne gives tilladelse til helårsbeboelse. Det krav er nu nedsat til 1 år. Det er således nu væsentligt

nemmere for pensionister at få mulighed for at bo i sommerhuset hele året.

Det er dog ikke kun pensionister, der er omfattet af 1-årsreglen samt muligheden for at benytte et sommerhus som

helårsbolig. Hvis man enten er fyldt 65 år, er gået på efterløn, er førtidspensionist, er modtager af flexydelser eller er

pensionist og fyldt 60 år, har man også ret til at bebo sit sommerhus hele året efter 1 års ejerskab.

bottom of page